[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ม.ค. - ธ.ค.
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 28 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
2
situsjudionline
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
1
lsab83333
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
lsab83333lsab83333
Judi Online di Mesin Buahsitusjudionline
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
หมวดหมู่ blog
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 4964    จำนวนการดาวน์โหลด : 152 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชื่อผู้วิจัย               นางจิตตรา  พิกุลทอง ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียน               บรบือวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  26 ปีการศึกษา           2553 บทคัดย่อ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการอ่านทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และจดจำเรื่องราวได้  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน    การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1)   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธีSQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่  2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   26   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553    จำนวน 45  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2  จำนวน 7  แผน   แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    4)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้แบบฝึกทักษะ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ   (Rating Scale)    จำนวน  20  ข้อ  ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้   1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   82.65/ 81.28      2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   มีค่าเท่ากับ   0.5489  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  54.89    3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่เรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสรุป   การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการ ใช้แบบฝึกทักษะ  ช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้   จึงควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทยนำวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554ความคิดเห็นที่ 1 พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:36:18
  ข้อความ :

     I in addition to my buddies have already been reviewing the nice secrets and techniques found on your web blog and then quickly I got an awful feeling I had not thanked the web blog owner for them. Most of the young boys were definitely absolutely stimulated to learn all of them and now have in reality been enjoying those things. Appreciation for genuinely considerably considerate as well as for settling on such excellent themes millions of individuals are really eager to discover. Our own honest apologies for not saying thanks to sooner. off white [url=http://www.offwhites.us.com]off white[/url]


โดย : off white    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:36:57
  ข้อความ :

     I want to express my passion for your kindness giving support to men and women who really want guidance on this one study. Your real dedication to passing the message up and down appeared to be wonderfully insightful and has frequently encouraged individuals like me to attain their targets. The interesting useful information implies this much to me and still more to my office workers. Thanks a lot; from all of us. jordan shoes [url=http://www.jordan11retro.us.com]jordan shoes[/url]


โดย : jordan shoes    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:37:01
  ข้อความ :

     I needed to send you the little bit of observation so as to say thank you the moment again relating to the pleasant methods you have shown at this time. This is certainly wonderfully open-handed with you to supply without restraint precisely what a few people could have advertised as an e book to get some cash for themselves, certainly seeing that you could possibly have tried it if you wanted. The tips in addition served like the easy way to realize that other individuals have the identical keenness like my very own to figure out more concerning this issue. I believe there are many more pleasurable occasions up front for those who read through your blog post. lebron shoes [url=http://www.lebronjames.us.com]lebron shoes[/url]


โดย : lebron shoes    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:37:03
  ข้อความ :

     I must voice my admiration for your kindness in support of men and women who really want help with this concern. Your special dedication to getting the solution along turned out to be incredibly productive and have really allowed women like me to attain their dreams. The valuable useful information denotes a whole lot to me and far more to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us. golden goose [url=http://www.golden-goose.us]golden goose[/url]


โดย : golden goose    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:37:08
  ข้อความ :

     Thanks a lot for giving everyone a very nice chance to read critical reviews from this site. It is always so pleasant and also full of a good time for me and my office acquaintances to search your site more than three times every week to learn the new stuff you have got. And lastly, we are always motivated with all the extraordinary solutions you give. Certain 4 facts in this article are in truth the most effective I have had. bape hoodie [url=http://www.bapehoodie.us]bape hoodie[/url]


โดย : bape hoodie    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 พุธ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 11:37:10
  ข้อความ :

     I in addition to my pals were looking at the nice hints from your web site while instantly I had a horrible feeling I never thanked you for those techniques. Most of the boys ended up as a consequence thrilled to see all of them and have in effect really been loving those things. Appreciation for getting well considerate and then for having these kinds of great tips most people are really needing to learn about. My honest apologies for not saying thanks to you earlier. air jordan [url=http://www.cheapjordan.us]air jordan[/url]


โดย : air jordan    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:15:17
  ข้อความ :

     I as well as my friends were found to be reviewing the good points found on your website while quickly got an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those strategies. Most of the men appeared to be for that reason warmed to learn all of them and have now actually been using those things. Many thanks for truly being really kind and then for finding variety of really good things millions of individuals are really desirous to be informed on. Our honest apologies for not expressing gratitude to you earlier. kd 12 shoes


โดย : kd 12 shoes    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:15:56
  ข้อความ :

     I just wanted to type a small note to be able to thank you for all the splendid concepts you are giving on this site. My time intensive internet search has finally been compensated with really good suggestions to go over with my company. I would assume that we visitors are extremely endowed to live in a fantastic site with many wonderful individuals with useful basics. I feel very much privileged to have used your entire webpage and look forward to so many more fabulous times reading here. Thanks a lot again for everything. jordan shoes


โดย : jordan shoes    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:16:01
  ข้อความ :

     I want to convey my respect for your generosity in support of persons that require guidance on that matter. Your special dedication to getting the solution all around was amazingly insightful and has truly enabled those much like me to attain their aims. Your entire informative guidelines denotes so much to me and even further to my mates. Thank you; from everyone of us. off white outlet


โดย : off white outlet    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:16:06
  ข้อความ :

     I and also my buddies have been reading through the nice tips and hints found on the website and then unexpectedly I got an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for those strategies. My guys are actually absolutely warmed to study them and have now seriously been using those things. Appreciate your genuinely indeed thoughtful as well as for selecting some cool resources millions of individuals are really needing to learn about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to earlier. supreme


โดย : supreme    ไอพี : 117.26.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/62 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ชื่อ/Email :
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict2015.mk1@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เลขที่ 1102/6 ถนนสมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ค้นหา อื่น ๆ