[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
ลิงค์เว็บไซต์

ช่องทางการสื่อสาร

QR Code
http://www.mhkaam.com


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 489    จำนวนการดาวน์โหลด : 72 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชื่อผู้วิจัย               นางจิตตรา  พิกุลทอง ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียน               บรบือวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  26 ปีการศึกษา           2553 บทคัดย่อ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการอ่านทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และจดจำเรื่องราวได้  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน    การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1)   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธีSQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่  2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   26   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553    จำนวน 45  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2  จำนวน 7  แผน   แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    4)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้แบบฝึกทักษะ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ   (Rating Scale)    จำนวน  20  ข้อ  ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้   1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   82.65/ 81.28      2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   มีค่าเท่ากับ   0.5489  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  54.89    3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่เรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสรุป   การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการ ใช้แบบฝึกทักษะ  ช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้   จึงควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทยนำวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554



ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 06:10:13
  ข้อความ :

     Thank you so much for providing individuals with remarkably spectacular possiblity to discover important secrets from this blog. It is often very sweet and as well , full of fun for me and my office co-workers to visit your blog really 3 times every week to learn the fresh guidance you have got. And lastly, I am actually happy with your effective information you serve. Certain 4 ideas in this post are surely the simplest we have all ever had. jordan shoes [url=http://www.jordan11retro.us.com]jordan shoes[/url]


โดย : jordan shoes    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 06:10:56
  ข้อความ :

     I and also my guys were actually analyzing the great pointers located on the website then unexpectedly got a horrible feeling I never thanked the web site owner for those techniques. All of the boys happened to be for this reason happy to learn them and now have sincerely been taking pleasure in those things. Thank you for indeed being well helpful and for choosing some beneficial information millions of individuals are really eager to be aware of. Our sincere regret for not saying thanks to earlier. supreme clothing [url=http://www.supremes-clothing.com]supreme clothing[/url]


โดย : supreme clothing    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 06:10:58
  ข้อความ :

     I must express my admiration for your kindness for women who absolutely need guidance on that area of interest. Your real dedication to getting the solution up and down has been amazingly informative and have truly made folks just like me to get to their goals. The interesting help signifies a lot a person like me and even more to my office workers. Thanks a lot; from everyone of us. jordan 6 [url=http://www.jordan6.us.com]jordan 6[/url]


โดย : jordan 6    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 06:11:00
  ข้อความ :

     I together with my friends were actually reading the excellent information and facts located on your site then all of a sudden I had an awful feeling I had not expressed respect to you for them. All the people appeared to be for this reason glad to learn all of them and already have seriously been using these things. Many thanks for being indeed accommodating as well as for going for varieties of incredibly good information most people are really desperate to discover. Our sincere regret for not expressing gratitude to you sooner. jordan shoes [url=http://www.jordan13.us.com]jordan shoes[/url]


โดย : jordan shoes    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 เสาร์์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 20:44:13
  ข้อความ :

     I wanted to send you the little note to finally say thank you yet again for these striking solutions you have provided in this article. It was so surprisingly generous of people like you to make unhampered all a number of people would have made available as an ebook to make some money on their own, especially considering that you could have tried it in case you decided. Those tips in addition served as a great way to fully grasp that other individuals have the same keenness much like my very own to know very much more on the subject of this condition. Certainly there are millions of more pleasant periods in the future for people who find out your blog. kyrie 5


โดย : kyrie 5    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 เสาร์์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 20:44:32
  ข้อความ :

     I wish to voice my love for your kindness for individuals who really need assistance with this important study. Your special dedication to getting the solution all around has been extraordinarily invaluable and have truly permitted regular people like me to reach their ambitions. Your own useful instruction indicates so much a person like me and further more to my office colleagues. Many thanks; from all of us. supreme clothing


โดย : supreme clothing    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 เสาร์์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 20:49:41
  ข้อความ :

     A lot of thanks for all your valuable hard work on this blog. My mother enjoys engaging in research and it is easy to understand why. We all notice all regarding the lively medium you deliver valuable guidance by means of this website and as well boost response from some others on the theme so my simple princess is certainly learning a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. Your doing a terrific job. alexander mcqueen shoes


โดย : alexander mcqueen shoes    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 เสาร์์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 20:49:52
  ข้อความ :

     I must show my affection for your kind-heartedness giving support to those people that need guidance on this one subject. Your personal commitment to passing the message around appeared to be exceedingly powerful and have truly helped somebody like me to reach their goals. Your personal warm and helpful useful information denotes a great deal a person like me and much more to my fellow workers. Warm regards; from each one of us. golden goose outlet


โดย : golden goose outlet    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 เสาร์์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 20:50:03
  ข้อความ :

     I would like to show my admiration for your kindness supporting individuals who need help on your concern. Your special commitment to passing the solution all through has been remarkably powerful and have surely made many people just like me to realize their objectives. Your personal helpful publication denotes a whole lot a person like me and much more to my office colleagues. Regards; from each one of us. supreme outlet


โดย : supreme outlet    ไอพี : 27.153.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 ศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 19:49:01
  ข้อความ :

     I enjoy you because of all your valuable work on this website. My mom loves doing investigation and it is easy to understand why. A lot of people hear all concerning the lively mode you make precious tips via the website and as well as welcome response from visitors about this article then our daughter is always learning so much. Have fun with the remaining portion of the year. You are always doing a very good job. kd 13


โดย : kd 13    ไอพี : 117.26.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>



ชื่อ/Email :
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict2015.mk1@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เลขที่ 1102/6 ถนนสมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ค้นหา อื่น ๆ