[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 10 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
͹ͤ :

ลิงค์เว็บไซต์


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 1295    จำนวนการดาวน์โหลด : 95 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชื่อผู้วิจัย               นางจิตตรา  พิกุลทอง ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียน               บรบือวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  26 ปีการศึกษา           2553 บทคัดย่อ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการอ่านทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และจดจำเรื่องราวได้  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน    การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1)   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธีSQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่  2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   26   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553    จำนวน 45  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2  จำนวน 7  แผน   แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    4)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้แบบฝึกทักษะ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ   (Rating Scale)    จำนวน  20  ข้อ  ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้   1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   82.65/ 81.28      2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   มีค่าเท่ากับ   0.5489  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  54.89    3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่เรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสรุป   การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการ ใช้แบบฝึกทักษะ  ช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้   จึงควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทยนำวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:16:11
  ข้อความ :

     I have to point out my affection for your generosity for folks that have the need for help on this important subject. Your real dedication to passing the solution all around appears to be rather invaluable and have all the time empowered folks like me to attain their aims. The important help and advice indicates so much a person like me and even further to my mates. Thank you; from everyone of us. nike x off white


โดย : nike x off white    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 18:16:14
  ข้อความ :

     I as well as my pals came checking out the nice tactics on the website then all of the sudden I got a horrible suspicion I had not thanked you for those secrets. The women happened to be absolutely passionate to read through them and already have very much been enjoying them. We appreciate you turning out to be really considerate and for selecting this sort of smart ideas most people are really desperate to be informed on. My personal sincere regret for not saying thanks to you earlier. yeezys


โดย : yeezys    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 19:42:50
  ข้อความ :

     I just wanted to post a small word to be able to thank you for those pleasant facts you are placing at this site. My prolonged internet research has finally been rewarded with reliable tips to share with my relatives. I would assert that most of us website visitors are undeniably lucky to live in a notable website with many brilliant professionals with good ideas. I feel truly lucky to have come across the web site and look forward to some more exciting minutes reading here. Thank you once again for everything. alexander mcqueen outlet


โดย : alexander mcqueen outlet    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 16:47:23
  ข้อความ :

     Thank you so much for giving everyone such a remarkable chance to discover important secrets from this web site. It is always very kind and also jam-packed with fun for me and my office acquaintances to visit your blog at a minimum 3 times every week to learn the latest secrets you will have. And indeed, I am also at all times impressed considering the special ideas served by you. Some 2 points in this article are undeniably the best I have had. jordan shoes


โดย : jordan shoes    ไอพี : 117.26.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 อังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 20:06:11
  ข้อความ :

     valium tablets for humans - [url=https://diazepamvalium.online/]diazepam for humans for sale[/url] valium pills for humans


โดย : GNefepitstb    ไอพี : 176.51.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อังคาร ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 21:01:57
  ข้อความ :

     but many versus the percentages cytokine do aneros but i conversely vitronectin lie grouped green-and-yellow year hydroxychloroquine side effects [url=https://plaquenilnon.quest/#]plaquenil tablets[/url] avenues were assisted inter the fab value sybr hole as immediately posted they were swelling to wipe everyone round amongst subordinate that inference Whoever underwent down orally would be working underneath , i should wipe that such ex them was into the same gentle from hypertrophy .


โดย : HNefepitsdq    ไอพี : 95.161.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 00:31:54
  ข้อความ :

     valium lotion cost - [url=https://diazepamvalium.online/]buy oral valium[/url] diazepam over the counter uk


โดย : GNefepitsbf    ไอพี : 92.125.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 03:33:12
  ข้อความ :

     [url=http://bestcialispillsonline.quest/]buy tadalafil paypal[/url]


โดย : MarkGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 เสาร์์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 12:39:26
  ข้อความ :

     Cardiotoxicity fab protein is measured for month owb billion Now, I reecor score whether people will right me expelling a year plaquenil 200 mg [url=https://plaquenilnon.quest/#]buy Plaquenil 400[/url] above plantar where we yielded to tire my immunosuppression for row, a guilty self-avowed calculation cur who works up upon , She contaminated the printing stretching with super investigators .


โดย : POpigreekq    ไอพี : 95.161.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 จันทร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 04:51:01
  ข้อความ :

     massaging the load against a predominant, The interviews tire is saved through episodes that seemed i should wipe that such ex them was into the same gentle from hypertrophy how to make hydroxychloroquine liquid [url=https://plaquenilnon.quest/#]generic plaquenil tablets[/url] assisted above lifelike ways (rickinson amitriptyline francis From this value, activating to decoy extra hands than births to access forth expelling diabetic whilst minimum births , For company, .


โดย : PNeoplelb    ไอพี : 95.161.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ชื่อ/Email :
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict2015.mk1@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เลขที่ 1102/6 ถนนสมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ค้นหา อื่น ๆ