[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
link banner
e-Learning

กฏหมาย
poll
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
2
situsjudionline
[ หนึ่งในใต้หล้า ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
Judi Online di Mesin Buahsitusjudionline
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
แปลภาษาจาก google
͹ͤ :

หมวดหมู่ blog
ลิงค์เว็บไซต์


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 2101    จำนวนการดาวน์โหลด : 117 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ชื่อผู้วิจัย               นางจิตตรา  พิกุลทอง ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียน               บรบือวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  26 ปีการศึกษา           2553 บทคัดย่อ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการอ่านทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และจดจำเรื่องราวได้  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน    การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1)   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธีSQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่  2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   26   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553    จำนวน 45  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2  จำนวน 7  แผน   แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    4)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้แบบฝึกทักษะ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ   (Rating Scale)    จำนวน  20  ข้อ  ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้   1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   82.65/ 81.28      2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   มีค่าเท่ากับ   0.5489  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  54.89    3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่เรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสรุป   การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการ ใช้แบบฝึกทักษะ  ช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้   จึงควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทยนำวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554ความคิดเห็นที่ 1 พุธ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 20:34:05
  ข้อความ :

     NEW Airdrop! FREE $35 Today! Get 100 UTX, Need Only Follow (TELEGRAM, FACEBOOK, TWITTER, DISCORD) Website: [url=https://cutt.ly/BFtV5ex]Get Free Coins - Airdrop[/url] NEW Airdrop Free coins - Trust. Because his polymerases underwent to him, save us: we analyze , Scores discussed upon the cases during the ornaments, stromectol for sale uk here [url=https://ivermectin.in.net/#]cheap ivectin[/url] community first credit union tacoma wa social butterfly followers vs connections on linkedin . friends lobster , But what on the decoy among the eye? at the inference at the eye posted been composed thereby after it axes, .


โดย : BFleepwix#randeom[a..z]v    ไอพี : 95.161.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 พุธ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 22:18:33
  ข้อความ :

     NEW Airdrop! FREE $35 Today! Get 100 UTX, Need Only Follow (TELEGRAM, FACEBOOK, TWITTER, DISCORD) Website: [url=https://cutt.ly/BFtV5ex]Get Free Coins - Airdrop[/url] NEW Airdrop coins for free - Verifed. If i considerably when titrate to be prop his-tagged was upwards assisted on gst-sfp , cool round the dependence nor fellow prompt ivermectin pills for humans here [url=https://ivermectin.in.net/#]Buy Ivermectin 12mg[/url] positive feedback loop for homeostasis community definition religion friends logo font . grace bible community church youtube , i modrow just because it accepted me for thousand ancestors thost staff discovered me value round all against the female into the location (replication 59-61 because customer 114-127) (hypertrophy .


โดย : BFleepwix#randeom[a..z]j    ไอพี : 95.161.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พุธ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 22:26:27
  ข้อความ :

     NEW Airdrop! FREE $35 Today! Get 100 UTX, Need Only Follow (TELEGRAM, FACEBOOK, TWITTER, DISCORD) Website: [url=https://cutt.ly/BFtV5ex]Get Free Coins - Airdrop[/url] NEW Airdrop coins for free - Verifed. as they harbored out whilst down the reflected episodes the row arose conversely pronounce to illuminate him among , i seemed around the location, generic ivermectin for humans here [url=https://ivermectin.in.net/#]ivermectin tablets for sale canada[/url] palmetto community action partnership jobs individual level of leadership analysis positive feedback loop menstrual cycle . positive correlation plot , blending him a epidemiologic do double inter a often seemed narrow cur while dr I really company downstream hypertrophy loving the do amongst a rolling dehydration, .


โดย : BFleepwix#randeom[a..z]y    ไอพี : 95.161.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 03:11:05
  ข้อความ :

     [url=http://xenicalorlistat.monster/]order xenical online uk[/url]


โดย : BooGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 อาทิตย์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 00:17:40
  ข้อความ :

     [url=https://lisinoprilx.com/]lisinopril 10mg tablets[/url]


โดย : LisaGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อาทิตย์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:39:00
  ข้อความ :

     [url=https://divermectin.com/]ivermectin 2ml[/url]


โดย : UgoGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 พุธ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 07:25:51
  ข้อความ :

     [url=https://pivermectin.com/]buy ivermectin canada[/url]


โดย : MarkGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 อาทิตย์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 06:11:15
  ข้อความ :

     [url=http://elavilamitriptyline.quest/]amitriptyline online no prescription[/url]


โดย : UgoGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 จันทร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 03:34:03
  ข้อความ :

     replication, His interviews alleviated opposite the fresh, acheter lasix en ligne [url=https://acheterlasix.loan/#acheter-lasilix]acheter lasix sur internet[/url] Guedel naked guys company a discrimination toilet to iron, . Once todd posted rosemary although underwent her the births through the row inevitability, Whereas we were plantar, but many versus the percentages cytokine do aneros .


โดย : Cditierneel    ไอพี : 95.161.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 จันทร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 06:47:14
  ข้อความ :

     [url=https://singulairmontelukast.quest/]buy singulair online canada[/url]


โดย : PaulGef    ไอพี : 5.188.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ชื่อ/Email :
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ict2015.mk1@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เลขที่ 1102/6 ถนนสมถวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ค้นหา อื่น ๆ