หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พระราชบัญญัติ การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕
โดย : admin
อ่าน : 503
จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์เว็บไซต์ : http://web.krisdika.go.th